សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័រនេះ!

រីករាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអ៊ីនឆេមកូរ៉េ

បានបង្ហាញការរចនាប្លែកនិងសម្ភារៈថ្មីនៅលើកញ្ចប់ទាក់ទាញភ្ញៀវជាច្រើនឱ្យឈប់ហើយការសាកសួរបង្ហាញគំរូ។

បានបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដំបូងជាមួយអតិថិជនសក្តានុពល

គួរតែទទួលបានជោគជ័យក្នុងការចូលរួមសំដែងនៅប្រទេសកូរ៉េ។

សង្ឃឹមថាកញ្ចប់រចនាថ្មីកាន់តែច្រើនឡើងនឹងត្រូវដាក់បង្ហាញនៅឆ្នាំ ២០២០ ។

dfg


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ វិច្ឆិកា -២១-២០១៩